3/5/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC2102 การบัญชีเพื่อการจัดการ
อาจารย์สุรพงษ์ พูนทรัพย์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
3/5/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA2212 เอกเทศสัญญา 2: ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์
อาจารย์ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
3/5/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6203 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง
ผศ.เฉลียว นครจันทร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 6
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
3/5/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา PH6107 การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารสาธารณสุข
ผศ.ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
3/5/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA2214 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
อาจารย์เกียรติก้อง มูลเมือง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144