21/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA1201 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
ผศ.เฉลียว นครจันทร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขคกาญจนบุรี
21/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA1203 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ
ผศ.ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิตยาเขตกาญจนบุรี
21/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA2211 เอกเทศสัญญา 1: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
อาจารย์ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิตยาเขตวัชรพล
21/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC3206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
21/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MK2202 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ **เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 2**
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144