31/10/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา LAW5002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ดร.สมศักดิ์ ค้าขาย
หัวข้อ ทดสอบระบบ
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
31/10/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา BA6106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
หัวข้อ ทดสอบระบบ
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
31/10/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PE2201 ความรู้เบื้องต้นทางวิศวกรรมสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์โกวิท สุวรรณหงษ์
หัวข้อ ทดสอบระบบ
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
1/11/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PE3311 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
อาจารย์จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์
หัวข้อ **เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 1**
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
1/11/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PH2105 โภชนศาสตร์และการสุขาภิบาลอาหาร
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ **เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 2**
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144