4/7/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา sc1113 ชีวเคมีสําหรับสาธารณสุข
อาจารย์ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
4/7/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
อาจารย์นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
4/7/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผศ.ทัศพร เกตุถนอม
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
5/7/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา ED6208 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
5/7/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
อาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144