24/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA2208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
อาจารย์ทัตพิชา กรุดวงษ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิตยาเขตกาญจนบุรี
24/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA3216 กฎหมายลักษณะครอบครัว
ผศ.ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิตยาเขตกาญจนบุรี
24/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง
หัวข้อ **เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 1**
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
24/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MG2204 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
อาจารย์ดุสิต เสียงใส
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
24/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MK2202 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ **เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 1**
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144