3/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา CO2203 โครงสร้างข้อมูล
อ.จิราพร คันชั่ง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
3/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา CO4210 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
3/8/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา AC3301 ทฤษฎีการบัญชี
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ **เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 1**
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
9/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PE3309 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
9/8/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6317 ปัญหากฎหมายพยาน
ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144