3/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา CO2203 โครงสร้างข้อมูล
อ.จิราพร คันชั่ง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
3/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา CO4210 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
3/8/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา AC3301 ทฤษฎีการบัญชี
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
9/8/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PE3309 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
9/8/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6317 ปัญหากฎหมายพยาน
ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
   เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาควิชา"การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์"(รหัส BA6103,ED6103,EM6206,PA6103 และ PH6103) - เป็นวันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. 
   นักศึกษา(เรียนผ่านระบบฯ) ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน/56 โดยสอบพร้อมกัน ในวันที่ 12-13 ก.ค. 57(รายละเอียด...) 
   ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556(กลุ่มนิสิตเรียนผ่านระบบเครือข่าย) 
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 : วันเปิดภาคการศึกษา-ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
   ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปี 56(พ.ค 57-ก.ค. 57(ระดับปริญญาโท-ตรี) 
   นิสิตที่ไม่สามารถเข้าเรียน เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 
   call center(งานประสานนิสิต) โทร.02-793-3535 
   เบอร์โทรศัพท์คณะ/หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุบการเรียน(อ่าน....) 
   ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียน "ภาค 2/56"_ม.ค 57-เมษ. 57(ระดับปริญญาโท-ตรี) 
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144