26/4/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PE3209 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์โกวิท สุวรรณหงษ์
หัวข้อ เลื่อนการบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
26/4/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PE4211 โครงงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
อาจารย์จักรพงษ์ สุขเจริญ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
26/4/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา EN2004 ภาษาอังกฤษ 4
MS.Charlotte Amalie D. Aca-ac
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
26/4/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา sc1116 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับสาธารณสุข
อาจารย์รัชชากร ว่องไววิริยกิจ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
26/4/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6203 กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง
ผศ.เฉลียว นครจันทร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 3
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 
   วิชา PH6104 สอนโดย ดร.กิตติ เหล่าสุภาพ ให้เข้าเรียนเฉพาะ "เทปการบรรยายเสริม"(อ่านเพิ่มเติม..) 
   วิชา HU1002 "ไม่มีแบบฝึกหัดและ Pretest-Posttest"...อ่านเพิ่มเติม 
   วิชาทฤษฏีองค์การ(MG3209) สามารถฟังการบรรยายหน่วยที่ 1-15 ได้แล้ว(อ่านเพิ่มเติม...) 
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144