7/3/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6202 กฎหมายปกครองชั้นสูง
พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 3
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
8/3/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6202 กฎหมายปกครองชั้นสูง
พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 4
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
8/3/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา PH6101 ระเบียบวิธีวิจัย
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
15/3/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC2102 การบัญชีเพื่อการจัดการ
อาจารย์สุรพงษ์ พูนทรัพย์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
15/3/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC3207 การบัญชีภาษีอากร
อาจารย์ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144