29/11/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6314 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
29/11/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6205 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ร.ศ.น.ต.นิติ ผดุงชัย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 3
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
29/11/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6302 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
ดร.อดุลย์ ทานาราช
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 3
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
29/11/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PE3308 การบริหารงานอาชีวอนามัย
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
30/11/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC3208 การบัญชีต้นทุน
อาจารย์นภาพร บุญรักษา
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144