6/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PH1101 การสาธารณสุขเบื้องต้น
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
6/9/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PE2202 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1
อาจารย์วริษฐา ศรีเรือง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
6/9/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PE4107 สหกิจศึกษา
อาจารย์โกวิท สุวรรณหงษ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
6/9/2557
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PE4212 ปฏิบัติการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแบบรวบยอด
อาจารย์โกวิท สุวรรณหงษ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
7/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC3304 การบัญชีเฉพาะกิจการ
อาจารย์นภาพร บุญรักษา
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144